17.3.06

Na h-Innseachan (1)

Nochd cothrom agam a dhol do na h-Innseachan anns a’gheamhradh, nuair a bha saor-làithean agam, agus a-nis tha mi airson aithris a sgrìobhadh dhuibh mu dheidhinn sin. ’S e dùthaich bhrèagha iongantach a tha anns na h-Innseachan agus chòrd e rium gu mòr a bhith a’ siubhal ann. Cha robh ùidh agam anns na h-Innseachan roimhe, ach tha mi a’ tuigsinn a-nis gur e dùthaich air leth a th’ innte, gu dearbh. Tha deagh chuimhne agam fhathast air dè cho sunndach a bha mi, nuair a bha mi anns na h-Innseachan, oir nach robh (cha mhòr) rud sam bith ann a bha a’ cur dragh orm – uill, feumaidh mi aideachadh nach eil e an-còmhnaidh mar sin an seo, aig an taigh, ann an Kazakhstan, chan eil fios agam carson.

Chan eil na h-Innseachan ro fhada bho Khazakhstan. Tha e a’ toirt 3 uairean a dhol chun nan Innseachan le plèana. Nuair a ràinig sinn Delhi, cha b’urrainn dhuinn creidsinn gum b’e geamhradh a bh’ann – cha robh sneachd ann idir. Bha an aimsir car coltach ris an tè a th’againn ann an Kazakhstan anns an t-Sultain: grianach, blàth, gun sneachd no uisge ann idir :-) Agus, a bharrachd air aimsir, bha rud eile ann ris nach robh sinn cleachdte idir: bha a h-uile duine a’ bruidhinn cànanan gu tur eadar-dhealaichte! Hindi agus Beurla… Agus ’s dòcha gu bheil fios aig feadhainn agaibh gu bheil mòran chànanan eile air am bruidhinn air feadh nan Innseachan cuideachd! Ach cha b’urrainn dhuinn ach Beurla a bhruidhinn, agus, leis an fhìrinn innse, bha sin doirbh dhuinn an toiseach. (No dhomhsa, co-dhiù, b’ e sin a’ chiad turas nuair a bha mi a’ bruidhinn sa Bheurla ri duine ann an dùthaich chèin) Co-dhiù, bha sinn a’ bruidhinn agus bha daoine eile gar tuigsinn. (Bha trioblaid bheag agam an toiseach, ge-tà: a h-uile turas a bha mi ag iarraidh rudeigin a ràdh sa Bheurla, bha faclan Gàidhlig a’ tighinn gu mo chuimhne! :-))

Cha do dh’fhuirich sinn ann an Delhi ro fhada: bha againn ri dhol dhan stèisean rèile, oir bha sinn ag iarraidh bailtean eile fhaicinn.
A thaobh thrèanaichean, cha robh iad an-còmhnaidh math, oir bha e fuar ann uaireannan, gu h-àraidh anns an oidhche. Ach, gun teagamh, bha aon rud ann a bha a’ còrdadh rium anns na trèanaichean. Tì :-), no chai, mar a chanas iad fhèin (Tha e inntinneach gur e “chai” am facal Ruisis airson “tì”, cuideachd! :-)) Bha an chai aca glè bhlasta, dhomhsa co-dhiù, oir chuir iad masala ann. Mura h-eil fios agaibh, 's e spice blend a th’ann am masala a tha air a dhèanamh de spices leithid cardamom, cinnamon, ginger, cloves, black pepper agus uaireannan rudeigin eile cuideachd. Obh obh, ’s dòcha gu bheil mi a’ bruidhinn cus mu dheidhinn chai...... :-)

Nise, tha mi a’ dol a dh’innse dhuibh mu dheidhinn gach baile anns an robh sinn. An diugh, innsidh mi dhuibh mu dheidhinn Jaipur, a’chiad bhaile anns an robh sinn an dèidh dhuinn Delhi fhàgail.

’S e baile glè bhòidheach a tha ann an Jaipur, ’s toil leam e. Canaidh daoine “am baile pinc” ris, oir tha togalaichean air an togail de sandstone dearg anns a’ bhaile seo. Seallaibh air na dealbhan a thog sinn anns na sràidean ann an Jaipur, agus chì sibh gu bheil dath sònraichte air togalaichean ann a sin.


Agus rud eile mu dheidhinn nan sràidean – tha trafaig gu leòr ann, gu h-àraidh tha mòran mhotar-baidhgichean agus rikshas ann, uill tha càraichean ann cuideachd, agus tha iad uile a’ gluasad gu luath, agus tha e mar gu bheil iad a’ dràibheadh dìreach far a bheil iad ag iarraidh, is chan ann far am bu chòir dhaibh, mar nach eil riaghailtean dràibhidh sam bith aca idir! Ach a dh’ aindeoin sin, chan eil tubaistean sam bith ann, agus chan eil eagal sam bith air beathaichean idir. Seadh, beathaichean – tha bà, coin, uaireannan beathaichean eile, a’ coiseachd dìreach anns na sràidean, agus càraichean is baidhgichean a’ gluasad gu luath an siud ’s an seo! Agus chan ann ann an Jaipur a-mhàin a tha e mar sin, chunnaic sinn an aon rud ann an Delhi agus Agra cuideachd!

Ach tha mo smuaintean air Jaipur an-diugh. Thadhail sinn air trì àiteachan inntinneach anns a’bhaile bhrèagha seo. ’S e Jantar Mantar a’chiad àite anns an robh sinn. ’S e seann observatory a th’ann an Jantar Mantar. Chaidh an observatory sin a thogail le Sawai Jai Singh, riaghladair Jaipuir, ann an 1728 oir bha e fhèin ri astronomy is astrology gu mòr. Agus, anns an dol seachad, chaidh am baile seo fhèin a thogail le Jai Singh cuideachd, ann an 1727.
Seo na dealbhan de Jantar Mantar:

Uaireannan tha daoine a’ faighneachd dhìom: Carson nach eil dealbhan dhìot-fhèin ann air a’bhlog agad??? Gu dearbh, carson? Uill, seo agaibh fear de na dealbhan dhìom-fhìn, ma-thà! :-)
Agus seo mise agus m’ athair ann an Jantar Mantar cuideachd.


Faisg air Jantar Mantar, tha àite eile inntinneach far an robh sinn. ’S e Lùchairt a’Bhaile (City Palace) a th’ann, àite anns an robh maharaja a’ fuireach uaireigin. Agus thog sinn dealbhan inntinneach ann a sin cuideachd:

Mise a-rithist, ann an Lùchairt a'Bhaile
Uaireannan chunnaic sinn rudan inntinneach fhads a bha sinn ann an Lùchairt a’Bhaile: anns an t-soithich airgeadaich seo, bha na maharajas a’ cumail uisge bhon abhainn Ganga.

Dìreach faisg air Jaipur, tha baile eile ann, Amber. Chaidh sinn dhan bhaile seo airson Amber fort fhaicinn, àite a tha gu math inntinneach cuideachd. Seo dealbh dheth:
Tha ailbhein gu leòr ann anns an àite seo:


Agus nuair a bha sinn a’ dràibheadh air ais don taigh-òsta againn, chunnaic sinn lùchairt bhòidheach seo. Abair sealladh!!!Tha an dealbh seo a’ cur nam chuimhne mar a bha mi anns an àite seo fhèin, a’ seasamh air an rathad, agus chunnaic mi bodach a bha a’ cluich inneal-ciùil neònach. Bha e ga chluich ann an dòigh mar a chluicheadh e fidheall, ach cha robh sin coltach ri fidheall idir!! ’S e a bh’ anns an ionnstramaid seo – dìreach trì, no ’s dòcha ceithir pìosan fiodha cuirte ri chèile :-) Agus bha iad salach :-) Ach ’s toil leam a fuaim co-dhiù. Bha e car coltach ri guth boireann, glè bhòidheach. Uill, chan fhaca (agus cha chuala) mi a leithid a-riamh, fiù ’s an dèidh dhomh ionnsachadh ann an colaisde ciùil airson còig bliadhna! :-)

Seo Hawa Mahal, no Lùchairt nan Gaothan mar a chanas cuid. Carson na gaothan? Uill, chaidh innse dhomh gu bheil uinneagan sònraichte oirre, agus air sgàth sin, nuair a tha a’ghaoth a’ sèideadh, ’s urrainn dhut fuaimean sònraichte a chluinntinn. Uill chan eil fhios agam a bheil sin fìor. Cha chuala mi fuaim sam bith :-).Uill, cuiridh mi crìoch air an sgeulachd agam mu dheidhinn Jaipuir a-nis. Tha mi an dòchas gu robh i inntinneach dhuibh a leughadh, agus gum bi sgeulachdan eile inntinneach dhuibh cuideachd – tha mòran rudan eile agam ri innse dhuibh. Nuair a bhios tìde agam, sgrìobhaidh mi tuilleadh mu dheidhinn nan Innseachan, mar a bha sinn anns na bailtean eile...

4.3.06

Tha mi air ais...

Halò a-rithist! :-) Uill, tha mi air ais… Tha fios agam, cha do sgrìobh mi an seo airson ùine mhòr mhòr! Carson???!!! Uill, anns an Fhaoilteach bha mi anns na h-Innseachan, agus anns a’Ghearran bha mi tinn :-( … agus leisg… ;-) Uill, tha mi a’ smaoineachadh gu bheil mo bhlog a’ coimhead cho èibhinn a-nis: nuair a tha daoine a’ tadhal air mo bhlog, ’s dòcha,’s e a’chiad rud a tha iad a’ faicinn, na faclan “Bliadhna Mhath ùr!”:-) Mar sin, tha mi a’ smaoineachadh gu bheil àm ann airson rudeigin a sgrìobhadh a-rithist. ’S dòcha gun innis mi rudeigin dhuibh a dh’aithghearr. Rudeigin mu dheidhinn nan Innseachan, no rudeigin eile… Agus, cuideachd, tha mi ag iarraidh mo bhlog atharrachadh rud beag… Uill, chun an ath thuras, ma-thà! :-)