7.8.05

Am bu toil leat...

...a bhith sgrìobhadh an seo?

4 comments:

Flùr said...

deucahinn

Eilidh said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Eilidh said...

tha blog snog duideachd... uill ma bhiodh e deisil. :D

(tha mi duilich, no editing)

Seonaidh said...

Is math leam na craobhan le dathan boidheach orra uile. Sgriobh thu gu math cuideachd. Mo thaing air son nan naidheachdan bho do chearn fhein an t-saoghail, (co-dhiubh - cha do fhreagair thu mi nuair a sgriobh mi thugad le litir-dealan). (Faic cuideachd mo leabhar-lin fhein far an d'rinn mi leth-bhreac air d'obair fhein!)
Seonaidh